สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์"

 

 

อบรมโครงการการพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ความสำเร็จ

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 54  วันที่  27  สิงหาคม  2561

 

              การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์              

 

 

  ประชุมใหญ่วิสามัญ  คร้ังที่ 1  วันที่ 30 มีนาคม 2561  

 
 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม 

 

  การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  

 

        ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  คร้ังที่ 53  วันที่ 9 สิงหาคม 2560        

     
 
Online:  1
Visits:  115,578
Today:  86
PageView/Month:  1,609